Công văn nêu rõ, UBND TP nhận được văn bản của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch. Trong đó, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản trên địa bàn. Cụ thể, sản phẩm hàng hóa, nông sản sản xuất và lưu thông trên địa bàn phải bảo đảm an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

Hoạt động vận tải qua lại, đi, đến vùng, khu vực, địa điểm có dịch, nhất là tại các vùng kinh tế trọng điểm phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của ngành Y tế, Giao thông Vận tải và các quy định hiện hành khác… Khi cần thiết, chỉ định cơ quan đầu mối tại địa phương (đặc biệt là các địa phương đang có dịch) để cấp các giấy tờ liên quan theo quy định về phòng, chống dịch đối với sản phẩm hàng hóa, nông sản cho các tổ chức, cá nhân thu mua, tiêu thụ, đồng thời, giải quyết nhanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân này thực hiện hoạt động kinh doanh trên địa bàn; xử lý, hướng dẫn và tiếp nhận các thông tin về khó khăn, vướng mắc trong việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản; thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đầu mối này để các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ khi cần thiết.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo các khu vực bị phong tỏa hoặc khu vực có ổ dịch trên địa bàn tỉnh, thành phố theo quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân biết, tạo điều kiện thuận lợi trong việc phối hợp, bảo đảm lưu thông hàng hóa.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo điều kiện thực tiễn tại địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện hướng dẫn của Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản và lưu thông trên địa bàn kịp thời, hiệu quả.

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền giao các sở, ngành: Công Thương, Y tế, Giao thông Vận tải, Công an thành phố cập nhật nội dung chỉ đạo của Bộ Công Thương tại văn bản trên để triển khai thực hiện theo đúng quy định; tham mưu báo cáo UBND thành phố các nội dung vượt thẩm quyền…

Theo Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/ha-noi-tao-moi-dieu-kien-thuan-loi-cho-thu-mua-tieu-thu-sa-20201231000001377.html