Ảnh minh họa

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố ban hành ban hành nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2020. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là 278.805.000 triệu đồng, không bao gồm các khoản thu quản lý qua ngân sách theo quy định của Trung ương. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 18.405.000 triệu đồng; thu nội địa 258.300.000 triệu đồng; thu từ dầu thô 2.100.000 triệu đồng. Tổng thu ngân sách địa phương 105.885.441 triệu đồng; thu sau điều tiết 102.031.205 triệu đồng; thu ngân sách địa phương từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 3.854.236 triệu đồng. Về tổng chi ngân sách địa phương 103.203.541 triệu đồng gồm: Chi đầu tư phát triển 44.917.527 triệu đồng; chi thường xuyên 48.420.640 triệu đồng; chi trả nợ lãi các khoản huy động cho đầu tư phát triển 662.000 triệu đồng; dự phòng ngân sách 2.360.873 triệu đồng; chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương 10.460 triệu đồng; chi tạo nguồn cải cách tiền lương 6.832.041 triệu đồng.

Cùng với đó, UBND thành phố ban hành Chương trình hành động số 07/CTr-UBND, về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Đáng chú ý, năm 2020, thành phố tập trung triển khai thực hiện 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Để hoàn thành các chỉ tiêu, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cụ thể, trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện năm chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”. Tập trung triển khai thực hiện khẩn trương các nhiệm vụ Trung ương và Thành ủy đề ra, trọng tâm là công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, các chương trình, đề án của Chính phủ mới ban hành.

UBND thành phố cũng đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu; chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, dứt điểm gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của nhiệm kỳ và chỉ tiêu tại các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, đẩy mạnh tăng trưởng; tái cơ cấu các ngành kinh tế; thực hiện hiệu quả công tác tài chính, ngân sách; tiếp tục tái cơ cấu đầu tư, khơi thông các nguồn vốn thúc đẩy tăng trưởng; tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và trật tự đô thị, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân…

Theo Pháp luật & Xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-tap-trung-thuc-hien-25-chi-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-183856.html