Năm 2023, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách 6.519 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách 8.000 tỷ đồng. Mặc dù chịu ảnh hưởng từ sự suy thoái kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, năm 2023 tỉnh Hà Tĩnh vẫn thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, kết quả thu ngân sách nội địa cả năm 2023 ước đạt 9.000 tỷ đồng (thu từ tiền sử dụng đất 2.300 tỷ đồng; thuế, phí 6.700 tỷ đồng), đạt 138% dự toán bộ giao, 113% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 3% so với năm 2022. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số đạt 6.700 tỷ đồng, đạt 136% so với dự toán bộ giao, đạt 108% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 19% so với năm 2022.

Một góc TP. Hà Tĩnh.

Theo sắc thuế, có 12/15 khoản thu hoàn thành vượt kế hoạch tỉnh giao và tăng thu cao so với cùng kỳ. Theo địa bàn có 14/17 huyện, thị, thành phố và phòng thu vượt kế hoạch tỉnh giao.

Để đạt được kết quả này, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã rất nổ lực, quyết tâm, chú trọng tuyên truyền chính sách pháp luật mới, cải cách hành chính. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu. Kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng. Tăng cường quản lý hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế.

Năm 2024, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh được HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách 8.100 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp; phát động phong trào thi đua trong toàn ngành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Theo kinhtemoitruong.vn

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/ha-tinh-thu-ngan-sach-vuot-du-toan-duoc-giao-84235.html