Theo đó, về quyết toán thuế TNCN, thời hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trả thu nhập là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31-3-2021).

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ tư kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Đối với cá nhân có số thuế đề nghị hoàn, có thể nộp bất kỳ thời điểm nào mà không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ.

Cục Thuế Hà Nội lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN, về mức giảm trừ gia cảnh, trường hợp các tháng, quý thuộc kỳ tính thuế năm 2020, người nộp thuế đã tạm nộp TNCN từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh cũ (9 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc) thì khi quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế xác định lại số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh mới. Đối với cá nhân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, đối với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng/người.

Về quyết toán thuế TNDN, thời hạn đối với doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31-3-2021). Doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Khi kê khai thuế TNDN, xác định, kê khai đủ thông tin tại tờ khai quyết toán thuế TNDN; trong đó, lưu ý đến một số ngành, nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất, tỷ lệ (%) của ngành, nghề kinh doanh có tỷ lệ doanh thu cao nhất trên tổng doanh thu của kỳ tính thuế.

Khi xác định, kê khai thông tin giao dịch liên kết, doanh nghiệp lưu ý xác định chính xác đối tượng phải kê khai, thực hiện kiểm soát và kê khai đầy đủ thông tin giao dịch liên kết, xác định đúng chi phí lãi vay được trừ (mức khống chế 30%) khi tính thuế TNDN theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 5-11-2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết nhằm hạn chế sai sót.

Khi xác định, kê khai giảm thuế TNDN của năm 2020 theo Nghị quyết 116/2020/QH14 ngày 19-6-2020 về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác, trường hợp tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020.

Cục Thuế Hà Nội lưu ý, tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 của doanh nghiệp, bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Số thuế TNDN được giảm tính trên số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020, sau khi đã trừ đi số thuế TNDN mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo quy định.

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/luu-y-khi-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-thu-nhap-doanh-nghiep-nam-2020-224778.html