PHỔ THÔNG

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về PHỔ THÔNG, cập nhật vào ngày: 03/12/2022

Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung "Không dạy", "Không làm", "Không thực hiện", "Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)".