Theo đó, có 9 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (2 thủ tục ban hành mới, 7 thủ tục sửa đổi, bổ sung) và 9 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (2 thủ tục ban hành mới, 6 thủ tục sửa đổi, bổ sung, 1 thủ tục thay thế).

TP.HCM áp dụng nhiều thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung vào đầu năm 2018

TP.HCM áp dụng nhiều thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung vào đầu năm 2018.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng quyết định công bố 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức phi Chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại TPHCM; trong đó có 8 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ và 8 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện.

Những chính sách này sẽ được áp dụng từ 1/1/2018./.

 

Theo Reatimes.vn