Theo đó, tại Văn bản số 4089/BXD-KTXD ngày 01/10/2021 do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh ký, để triển khai tốt việc thi hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (bao gồm: Thông tư số 11/2021/TT-BXD, Thông tư số 12/2021/TT-BXD và Thông tư số 13/2021/TT-BXD. Các Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021), Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tập trung chỉ đạo một số nội dung về công tác phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện.

Về công tác tuyên truyền, trong Quý IV/2021 tới đây, Bộ Xây dựng dự kiến sẽ tổ chức tập huấn các nội dung của 03 Thông tư nêu trên cho các Bộ, ngành, địa phương (đối tượng là các Sở Xây dựng, Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các cơ quan quản lý đầu tư xây dựng của các Bộ, ngành…) thông qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp (khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát).

Thực tế, do tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp, đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh chủ động phổ biến, tổ chức tập huấn các nội dung của 03 Thông tư nêu trên. Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng là đơn vị đầu mối thực hiện việc hỗ trợ, phối hợp tổ chức tập huấn.

Triển khai các Thông tư hướng dẫn Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Triển khai các Thông tư hướng dẫn Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan căn cứ quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, và 03 Thông tư hướng dẫn trên khẩn trương tổ chức xác định và công bố giá vật liệu, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, bộ đơn giá xây dựng công trình của địa phương, chỉ số giá xây dựng địa phương theo quy định pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý và thực tế thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị lưu ý việc công bố chỉ số giá xây dựng trong năm 2021 theo năm gốc 2020 và năm gốc đã lựa chọn để công bố trước đây trên cơ sở phương pháp hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 13/2021/TT-BXD; trường hợp cần thiết có thể xem xét công bố chỉ số giá xây dựng theo tháng để phục vụ quản lý chi phí và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Bên cạnh đó, căn cứ phương pháp xác định định mức xây dựng được hướng dẫn tại Phụ lục số III Thông tư số 13/2021/TT-BXD, khẩn trương tổ chức xây dựng định mức xây dựng cho các công tác xây dựng đặc thù của chuyên ngành, công tác xây dựng đặc thù của địa phương; thực hiện rà soát hệ thống định mức do mình đã ban hành để kịp thời ban hành, áp dụng theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, UBND căn cứ quy định tại Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, quy định của các Thông tư hướng dẫn kịp thời hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo quá trình xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng liên tục, không gián đoạn./.

Theo Báo Xây dựng

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/trien-khai-cac-thong-tu-huong-dan-nghi-dinh-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-316331.html