Bộ đề môn Lịch Sử:

Mã đề 301: Xem tại đây

Mã đề 302: Xem tại đây

Mã đề 303: Xem tại đây

Mã đề 304: Xem tại đây

Mã đề 305:Xem tại đây

Mã đề 306: Xem tại đây

Mã đề 307: Xem tại đây

Mã đề 308: Xem tại đây

Mã đề 309: Xem tại đây

Mã đề 310: Xem tại đây

Mã đề 311: Xem tại đây

Mã đề 312: Xem tại đây

Mã đề 313: Xem tại đây

Mã đề 314: Xem tại đây

Mã đề 315: Xem tại đây

Mã đề 316: Xem tại đây

Mã đề 317: Xem tại đây

Mã đề 318: Xem tại đây

Mã đề 319: Xem tại đây

Mã đề 320: Xem tại đây

Mã đề 321: Xem tại đây

Mã đề 322: Xem tại đây

Mã đề 323: Xem tại đây

Mã đề 324: Xem tại đây

Theo Mi Trần/Reatimes.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/bo-de-mon-lich-su-tat-ca-cac-ma-de-trong-ky-thi-thpt-quoc-gia-2018-26197.html