Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu rà soát các trang thiết bị đã đưa vào liên doanh, liên kết đang thực hiện tại các đơn vị. Trường hợp phát hiện trang thiết bị y tế không rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ phải dừng ngay hợp đồng với phía đối tác, báo cáo cấp có thẩm quyền và đề xuất giải pháp giải quyết. Phải thực hiện rà soát lại giá của các trang thiết bị y tế đã đưa vào liên doanh, liên kết, trường hợp phát hiện giá không phù hợp phải xem xét điều chỉnh ngay hợp đồng, phương án tài chính của đề án và mức giá của dịch vụ.

Rà soát phương án chi phí, mức thu, thời gian thu hồi vốn của các nhà đầu tư. Trường hợp thời gian thu hồi vốn nhanh hơn so với hợp đồng đã ký phải kịp thời điều chỉnh lại thời gian, rà soát tỷ lệ phân chia hoặc giảm giá dịch vụ cho phù hợp để bảo đảm quyền lợi cho người bệnh.

Chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập

Trường hợp các tài sản đã kết thúc thời hạn liên doanh, liên kết theo đề án và hợp đồng đã ký kết phải thực hiện xử lý tài sản theo quy định của Luật quản lý sử dụng tài sản công. Trường hợp phát hiện có sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý tài sản công trong quá trình xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án thuê tài sản, sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết.

Bên cạnh đó, tuân thủ quy định của pháp luật về giá, trong đó cần lưu ý việc niêm yết công khai danh mục và mức giá của các dịch vụ từ các hoạt động liên doanh, liên kết, dịch vụ theo yêu cầu tại đơn vị, trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị để người bệnh biết, lựa chọn.

Phải giải thích rõ cho người bệnh hiểu và đồng ý chi trả phần chi phí chênh lệch giữa mức giá dịch vụ kỹ thuật được Cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ các hoạt động liên doanh, liên kết, dịch vụ theo yêu cầu đã được phê duyệt. Trường hợp máy móc, thiết bị được đầu tư từ nguồn ngân sách bị hỏng hoặc chưa được đầu tư mua sắm và người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế không đồng ý sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ máy xã hội hóa thì cơ sở y tế phải chuyển người bệnh tới cơ sở y tế khác theo quy định về chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc chuyển người bệnh tới cơ sở y tế khác để thực hiện dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế đánh giá, trong thời gian vừa qua, nhiều cơ sở y tế đã thực hiện xã hội hóa theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm huy động các nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cung cấp, chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các tầng lớp nhân dân. Việc liên doanh, liên kết làm thay đổi nhận thức của các đơn vị trong việc đầu tư trang thiết bị, không chỉ trông chờ ngân sách để có trang thiết bị đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, điều trị, phát triển các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị tại đơn vị, người dân được thụ hưởng dịch vụ ngay tại địa bàn, hạn chế việc chuyển tuyến trên và đi nước ngoài khám, chữa bệnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế mà các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan bảo vệ pháp luật và dư luận đã nêu ra trong thời gian vừa qua. Một số đơn vị chưa làm đúng quy định, quy trình trong việc xây dựng và thực hiện các đề án liên doanh, liên kết; chưa thực hiện công khai, dân chủ; chưa báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi quản lý; đặc biệt việc xác định giá trị tài sản đưa vào liên doanh, liên kết chưa đủ cơ sở; chưa xây dựng cơ cấu giá dịch vụ theo quy định, chưa công khai để người dân biết, lựa chọn.

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/chan-chinh-cong-tac-lien-doanh-lien-ket-trong-cac-co-so-y-te-cong-lap-212632.html