Theo đó, về cân đối ngân sách địa phương năm 2021, tổng nguồn thu ngân sách địa phương là hơn 107.785 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là hơn 100.626 tỷ đồng, gồm thu ngân sách địa phương được hưởng 100% là hơn 47.214 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia là trên 53.412 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách trung ương là 7.159 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2021 là hơn 108.592 tỷ đồng. Trong đó, tổng chi cân đối ngân sách địa phương là hơn 101.433 tỷ đồng; bao gồm chi đầu tư phát triển gần 44.450 tỷ đồng, chi thường xuyên gần 47.000 tỷ đồng, chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 439,9 tỷ đồng, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 10,46 tỷ đồng, dự phòng ngân sách hơn 2.650 tỷ đồng, chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương hơn 6.891 tỷ đồng; chi các chương trình mục tiêu là hơn 7.159 tỷ đồng.

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2021
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2021

Về cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp thành phố và ngân sách cấp huyện năm 2021, với ngân sách cấp thành phố, nguồn thu là hơn 74.267 tỷ đồng, trong đó, nguồn thu ngân sách phân cấp là hơn 67.108 tỷ đồng, thu bổ sung từ ngân sách trung ương là 7.159 tỷ đồng. Chi ngân sách là hơn 75.074 tỷ đồng, gồm chi thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố là gần 54.800 tỷ đồng, chi bổ sung cho ngân sách huyện là hơn 20.275 tỷ đồng.

Với ngân sách cấp quận, huyện (bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã), nguồn thu ngân sách là gần 53.800 tỷ đồng, gồm thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp là hơn 33.518 tỷ đồng, thu bổ sung từ ngân sách thành phố là gần 20.280 tỷ đồng. Chi ngân sách là gần 53.800 tỷ đồng.

Về dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước là 251.321 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 231.471 tỷ đồng; thu từ dầu thô 1.250 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 18.600 tỷ đồng.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/cong-bo-cong-khai-so-lieu-du-toan-ngan-sach-thanh-pho-ha-noi-nam-2021-post111431.html