Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tổng kết, đánh giá thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

Trong đó, làm rõ những nội dung đã thực hiện, chưa thực hiện, những vấn đề mới phát sinh, còn vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Đất đai. UBND thành phố sẽ tổ chức hội nghị thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố trước ngày 01/05/2021.

Trong công văn này, UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã và các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Thanh tra thành phố, Cục Thuế thành phố căn cứ hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao, địa bàn được phân công quản lý tiến hành tổng kết đánh giá việc thi hành Luật Đất đai 2013 của ngành, đơn vị, xong trước ngày 15/04/2021.

Theo Pháp luật xã hội