Nỗi buồn bảo hiểm

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Theo báo cáo, doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tăng trưởng đều qua các năm, lợi nhuận tăng trưởng dương nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Việt Nam vẫn chỉ có khoảng 8% dân số có bảo hiểm?