Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, khi xây dựng Hướng dẫn số 3100/HDLCQ-TNMT-STC-SXD-CT về áp dựng Bảng giá các loại đất, các Sở - ngành đã căn cứ dữ liệu thị trường để đưa ra các hướng dẫn cụ thể nên đã đáp ứng được yêu cầu của công việc trong thực tế.

Tại cuộc họp được tổ chức vào đầu tháng 2/2020, do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì để khiển khai Quyết định 02/2020/QĐ-UBND, các Sở - ngành và UBND 24 quận – huyện đã thống nhất với bản dự thảo hướng dẫn Quyết định số 02 với nội dung, bố cục tương đồng với hướng dẫn số 3100.

Tuy nhiên, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được khá nhiều văn bản của Cục Thuế, UBND các quận - huyện và các hộ dân đề nghị hướng dẫn việc áp dụng các nội dung chưa được quy định tại Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND.


Ảnh minh họa. (Ảnh: Xuân Trường).

Do đó, để tránh ách tắc trong việc giải quyết hồ sơ liên quan đến đất đai trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất 2 phương án hướng dẫn việc áp dụng bảng giá đất mới trên địa bàn.

Cụ thể, phương án 1: Đề xuất UBND thành phố có văn bản chấp thuận cho tiếp tục áp dụng Hướng dẫn số 3100 của Liên sở để xác định nghĩa vụ tài chính đối với các nội dung liên quan đến giá đất mà chưa được quy định tại Quyết định số 02.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và bổ sung những nội dung tại hướng dẫn số 3100 vào quy định bảng giá các loại đất khu sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quyết định 02.

Phương án 2: Đề xuất UBND Thành phố ký ban hành hướng dẫn mới theo như bản dự thảo đã trình UBND tại Công văn số 757/STNMT-KTĐ ngày 01/02/2020.

Với đề xuất trên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan đã đồng ý giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính, Xây dựng, Cục thuế thành phố có văn bản hướng dẫn áp dụng một số nội dung của Quyết định số 02.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu, đề xuất UBND thành phố cập nhật, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02 theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Theo Báo Dân Sinh