Theo đó,  trong năm học 2019 - 2020 các trường đại học vẫn tuyển sinh các ngành nghề trình độ cao đẳng bình thường.

Các trường Đại học vẫn tuyển sinh trình độ cao đẳng bình thường - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, Căn cứ công văn số 1322/TCGDNN-PCTT ngày 17/7/2019, về việc tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng đối với các trường đại học đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong đó đã nêu rõ: "Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị trường phản ảnh về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”.

Sau khi tiếp thu ý kiến của các trường Đại học, góp ý của các cơ quan có liên quan, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tiếp thu và thống nhất để các trường đại học tiếp tục chủ động kế hoạch tuyển sinh các ngành, nghề trình độ cao đẳng năm học 2019 - 2020 đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Nguồn: http://baodansinh.vn/cac-truong-dai-hoc-van-tuyen-sinh-trinh-do-cao-dang-binh-thuong-d102617.html

Theo baodansinh.vn