Một số yêu cầu về năng lực đào tạo của các trường Đại học

Một số yêu cầu về năng lực đào tạo của các trường được quy định tại Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT. Theo đó, các trường phải đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ sinh viên/giảng viên đối với các khối ngành theo bảng sau:

Khối ngành

Tên lĩnh vực

Số sinh viên chính quy/01 giảng viên quy đổi

Khối ngành I

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

20

Khối ngành II

Nghệ thuật

10

Khối ngành III

Kinh doanh và quảnlý

25

Pháp luật

Khối ngành IV

Khoa học sự sống

Khoa học tự nhiên

20

Khối ngành V

Toán và thống kê

20

Máy tính và công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật

Kỹ thuật

Sản xuất và chế biến

Kiến trúc và xây dựng

Nông lâm nghiệp và thủy sản

Thú y

Khối ngành VI

Sức khỏe

15

Khối ngành VII

Nhân văn

25

Khoa học xã hội và hành vi

Báo chí và thông tin

Dịch vụ xã hội

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

Dịch vụ vận tải

Môi trường và bảo vệ môi trường

An ninh, quốc phòng

Ngoài yêu cầu trên thì diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu tính trên một sinh viên chính quy phải cao hơn 2,8m2. 

Tiêu chí diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo của trường học tính trên một sinh viên chính quy của các hạng mục công trình và yêu cầu về chủng loại, số lượng học liệu, trang thiết bị tối thiểu theo yêu cầu của chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Những trường Đại học chưa đảm bảo về yêu cầu  năng lực đào tạo

Qua kiểm tra cho thấy, nhiều trường Đại học vẫn chưa đảm bảo được những yêu cầu trên.

Dựa trên quy mô sinh viên dự kiến năm 2018 mà các trường đã kê khai, cùng với việc xác định số lượng giảng viên quy đổi của từng khối ngành, một số trường đã không đảm bảo được yêu cầu về tỷ lệ sinh viên/giảng viên. 

Trường Đại học Võ Trường Toản có khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 15,83 theo quy định là 15. 

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai có khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 15,62 - quy định là 15; Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 28,81 - quy định là 25. 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng có khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 26,1 - quy định là 25. 

Trường Đại Học Thành Đô có 04 khối ngành là thì cả 04 khối ngành quy mô đào tạo dự kiến năm 2018 đều không đáp ứng quy định về năng lực đào tạo tính theo giảng viên quy đổi. Cụ thể Khối ngành III là 37,30 - quy định là 25; Khối ngành V là 31,03 - quy định là 20; Khối ngành VI là 16,27 - quy định là 15; Khối ngành VII là 25,82 - quy định là 25. 

Trường Đại học Duy Tân có Khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 16,32 - quy định là 15 và Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 28,76 - quy định là 25. 

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có Khối ngành II tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 23,05 - quy định là 10; Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 31 - quy định là 25. 

Trường ĐH Tài chính - Marketing diện tích sàn xây dựng/ sinh viên đạt 2,35 m2/SV.

Trường ĐH Phan Châu Trinh diện tích sàn xây dựng/ sinh viên đạt 2,3 m2/SV.

Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội diện tích sàn xây dựng/sinh viên đạt 0,97 m2/SV. Theo quy định là không thấp hơn 2,8 m2. 

Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo. Cùng với đó là theo dõi, hậu  kiểm và tổ chức thanh tra (nếu thấy cần thiết) đối với những cơ sở đào tạo không đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng.

Những cơ sở đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu cần phải bổ sung, hoàn thiện hoặc cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018.

Các trường không đáp ứng theo quy định sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định.

Mai Khuê(Tổng hợp)/Reatimes

Nguồn: http://reatimes.vn/nhung-truong-dai-hoc-chua-dam-bao-yeu-cau-nang-luc-dao-tao-24961.html