Công tác quản lý, vận hành nhà chung cư phát sinh nhiều tranh chấp, khiếu kiện

Theo Báo cáo của Đoàn Kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 1/2/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, kết luận tại 9 đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện: Đống Đa, Thanh Trì, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thanh Oai, Phúc Thọ, Hoài Đức và Thạch Thất.

Đoàn Kiểm tra đã tham mưu, kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo xử lý, khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra. Qua kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có vụ việc còn chậm so với thời hạn giải quyết theo quy định và theo yêu cầu của Thành phố; có vụ việc còn để tồn đọng, kéo dài dẫn đến đơn vượt cấp. Hầu hết các đơn vị được kiểm tra đều có những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm, trong đó có những vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy Hà Nội.

Lãnh đạo TP tiếp công dân thường kỳ.

Tại một số đơn vị việc phân công các cơ quan (Ban tiếp công dân, Thanh tra, các phòng chuyên môn) tham mưu, theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đôn đốc còn trùng chéo, chưa rõ người, rõ việc, dẫn đến kém hiệu quả trong công tác chung. Việc tổ chức thực hiện, theo dõi, tổng hợp các nhiệm vụ được giao tại Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng đơn vị chưa được chú trọng thực hiện dẫn đến phát sinh đơn.

Một số nội dung quản lý nhà nước nổi cộm còn tồn tại, phức tạp kéo dài cần phải có biện pháp xử lý, giải quyết cụ thể như: Công tác quản lý, vận hành nhà chung cư phát sinh nhiều tranh chấp, khiếu kiện đông người chưa rõ thẩm quyền và chế tài để giải quyết. Việc giải quyết tồn tại trong giao đất dịch vụ chưa có chuyển biến tích cực mặc dù Thành ủy và UBND Thành phố đã chỉ đạo sát sao. Tồn tại, vướng mắc trong công tác giao đất giãn dân nông thôn (triển khai thực hiện theo Luật Đất đai 1993 và Luật Đất đai 2003) đến khi nhà nước thay đổi quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất dẫn đến bức xúc khiếu kiện của người dân đã được phê duyệt danh sách, đã nộp tiền nhưng chưa được nhận đất.

Để giải quyết kịp thời, hiệu quả các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại các ngành, địa phương, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố chỉ đạo kiểm tra, rà soát kiện toàn Ban Tiếp công dân, bộ phận tiếp công dân bảo đảm bố trí đủ cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức thực hiện công tác này theo quy định.

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, sự phân công, phối hợp giữa các đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tham mưu, nhất là trong công tác theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đôn đốc đảm bảo rõ người, rõ việc. Quan tâm bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tiếp công dân với tinh thần phục vụ người dân, bảo đảm đáp ứng yêu cầu công việc.

Nghiêm túc tổ chức thực hiện và làm tốt công tác tổng hợp, theo dõi, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND Thành phố giao về giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; nhiệm vụ được giao tại các Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận nội dung tố cáo của Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch UBND cấp huyện và Thủ trưởng Sở, ban, ngành.

Xử lý dứt điểm các vướng mắc về dự án giao đất giãn dân nông thôn

Đối với các đơn vị đã được Đoàn Kiểm tra kết luận, UBND Thành phố đã có văn bản chỉ đạo cụ thể, yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện. Đối với các đơn vị còn lại, chủ động kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể, có phân công trách nhiệm cho các cá nhân, đơn vị giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy.

Các đơn vị tăng cường công tác phối hợp, xin ý kiến tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn trong giải quyết vụ việc. Nội dung xin ý kiến, nội dung hướng dẫn phải cụ thể, sát với thực tiễn; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục hạn chế tình trạng công dân tập trung đông người khiếu kiện lên các cơ quan Thành phố, Trung ương.

Giao Văn phòng UBND Thành phố được giao chủ trì cùng Thanh tra Thanh phố và các đơn vị liên quan trên cơ sở kết quả xây dựng và triển khai phần mềm hệ thống quản lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị đang triển khai tại Ban Tiếp công dân Thành phố. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố triển khai thiết lập hệ thống phần mềm quản lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị thống nhất toàn Thành phố (Thành phố, UBND các quận, huyện, các Sở, ngành và đơn vị có liên quan), trên nguyên tắc đảm bảo kết nối hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thành ủy, UBND Thành phố, báo cáo UBND Thành phố trong quý I/2024.

Giao Sở Xây dựng được giao chủ trì cùng Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Bộ Xây dựng, UBND Thành phố và các đơn vị liên quan đến công tác quản lý, vận hành nhà chung cư. Đồng thời, tổng hợp những tồn tại, vướng mắc hiện nay trong công tác quản lý, vận hành, xử lý vi phạm, nhất là giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp có liên quan. Từ đó, tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo (ban hành văn bản quy phạm pháp luật nếu cần thiết, trong đó lưu ý làm rõ nội dung các vụ việc, vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm của các chủ thể liên quan: chính quyền, chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, cư dân) trong xử lý, giải quyết vụ việc tồn tại, phát sinh, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/4/2024.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp các dự án giao đất giãn dân nông thôn triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố theo quy định của Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003 nhưng còn tồn tại, vướng mắc. Từ đó, làm rõ về thực trạng, khó khăn, vướng mắc từng dự án, tổng hợp, tham mưu việc chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/6/2024.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã (nơi còn tồn tại công tác giao đất dịch vụ) xây dựng kế hoạch chi tiết để giao đất dịch vụ cho các hộ dân, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy để được lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm cơ bản hoàn thành xong công tác này trước ngày 30/9/2024.

Theo Hà Nội mới