Sáng 26/6, các thí sinh lại bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lý, Hóa Học và Sinh học. Các môn thi sẽ có thời gian trong 50 phút và bắt đầu từ 7 giờ sáng. 

Các bài thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi bài thi gồm 120 câu hỏi chia đều cho 3 môn. Thời gian làm bài cho toàn bài thi là 150 phút, tương đương 50 phút mỗi môn thi.

Mời các bạn tham khảo cách giải các đề thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại đây.

Đáp án và đề thi Sinh học:

Mã đề 201:

 

 


 

Mã đề 214: 

 Đáp án mã đề 201

Đáp án mã đề 202

41.B 42.B 43.C 44.D 45.A 46.B 47.D 48.D
49.B 50.D 51.B 52.D 53.B 54.C 55.B 56.A
57.C 58.C 59.C 60.D 61.D 62.A 63.D 64.
65. 66.D 67.C 68.B 69.A 70.A 71.B 72.A
73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Đáp án mã đề 203

41D 42C 43A 44A 45C 46D 47A 48C
49D 50C 51D 52C 53A 54 55B 56B
57A 58 59B 60B 61C 62 63C 64D
65A 66D 67B 68C 69A 70A 71A 72C
73B 74 75 76B 77B 78 79 80
Đáp án mã đề 204Đáp án mã đề 205

Đáp án mã đề 214

81. D

 82 B

 83 B

 84 C

85 A

86 C

87 C

88 A

89 B

90 A

91 C

92 A

93 A

94 D

95 B

96 D

97 C

98 B

99 C

100 A

101 A

102 B

103 C

104 D

105 C

106 B

107 D

108 C

109 D

110 A

111 C

112 B

113 C

114 D

115 A

116 A

117 B

118 C

119 D

120 B

Đáp án mã đề 208:

81 B

82 C 

83 A 

84 D

85 D

86 A 

87 A 

88 C 

89 C 

90 B 

91 A 

92 C 

93 B 

94 A 

95 D 

96 C 

97 D 

98 B 

99 A 

100 B 

101 C 

102 D 

103 A 

104 A 

105 A 

106 D 

107 C 

108 C 

109 C 

110 A 

111 D 

112 B 

113 B 

114 D 

115 D 

116 D 

117 D 

118A 

119 A 

120C 

Đáp án mã đề 209

41.D 42.C 43.C 44.A 45.D 46.D 47.B 48.D
49.A 50.C 51.A 52.D 53.A 54.B 55.B 56.D
57.B 58.C 59.C 60.B 61.B 62.B 63.B 64.B
65.D 66. 67.C 68.D 69.D 70.C 71.D 72.D
73.B 74. 75.B 76.B 77.C 78.D 79.B 80.B

Đáp án mã đề 213:

 81 B

82 D 

83 B 

84 B 

85 A 

86 B 

87 A 

88 A 

89 D 

90 D 

91 D 

92 C 

93 C 

94 B 

95 B 

96 A 

97 D 

98 B 

99 B 

100 B 

101 D 

102 D 

103 B 

104 C 

105 C 

106 

107 D 

108 C 

109  

110 

111 

112 

113 

114 

115 B 

116 

117 

118 

119 

120 

Đáp án mã đề 222:

 81 D

82 A 

83 D 

84 B 

85 C 

86 C 

87 B 

88 B 

89 A

90 A 

91 D 

92 D 

93 D 

94 D 

95 D 

96 C 

97 C 

98 A 

99 B

100 B 

101 D 

102 A 

103 A 

104 D 

105 A 

106 C 

107 D 

108 B 

109 D 

110 C 

111 C 

112 B 

113 C 

114 D 

115 A 

116 A 

117 C 

118 C 

 119 D

120 B 


Đáp án sẽ được chúng tôi cập nhật đầy đủ và nhanh nhất!

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn