Chiều 26/6, các thí sinh lại bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Tiếng Anh. Môn thi bắt đầu từ lúc 12h30 trong thời gian 60 phút với hình thức trắc nghiệm 50 câu. 

Sáng nay, các thí sinh đã thi tổ hợp môn khoa học Tự nhiên. Đề thi được nhận định khó hơn năm trước và sẽ không có hiện tượng "cơn mưa điểm 10".

Gần 1.000.000 thí sinh làm bài thi trắc nghiệm các môn ngoại ngữ trong chiều nay. Đây là môn thi bắt buộc của kì thi THPT Quốc gia năm 2018.

Với bài thi ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức hoặc Nhật.

Mời các bạn tham khảo cách giải các đề các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại đây.

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2018:

Mã đề 403:

Mã đề 416:

Mã đề 402:

 

 

 

 

 

 

Đáp án mã đề 401

1. D 2. B 3. B 4. B 5. B 6. C 7. C 8. A
9. C 10. C 11. A 12. B 13. B 14. C 15. C 16. D
17. B 18. D 19. B 20. C 21. A 22. A 23. B 24. C
25. A 26. B 27. C 28.  29.  30.  31.  32. 
33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40. 
41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48. 
49.  50.             

Đáp án mã đề 402

1. B 2. B 3. B 4. C 5. A 6. C 7. B 8. D
9. C 10. A 11. C 12. B 13. C 14. C 15. A 16. B
17. D 18. C 19. D 20. D 21. D 22. B 23. B 24. A
25. B 26. D 27. D 28. A 29. B 30. D 31. C 32. B
33. A 34. B 35. B 36. D 37. A 38. C 39. C 40. A
41. D 42. D 43. C 44. D 45. C 46. D 47. C 48. 
49. A

50. B

           

 Đáp án mã đề 403:

Câu 1 - B

Câu 11 - B

Câu 21 - C

Câu 31 - B

Câu 41 - D

Câu 2 - A

Câu 12 - B

Câu 22 - C

Câu 32 - D

Câu 42 - A

Câu 3 - C

Câu 13 - D

Câu 23 - B

Câu 33 - D

Câu 43 - A

Câu 4 - A

Câu 14 - C

Câu 24 -D

Câu 34 - A

Câu 44 - A

Câu 5 - D

Câu 15 - A

Câu 25 - B

Câu 35 - B

Câu 45 -D

Câu 6 - B

Câu 16 - B

Câu 26 - A

Câu 36 - A

Câu 46 - A

Câu 7 - D

Câu 17 - B

Câu 27 - A

Câu 37 - A

Câu 47 - A

Câu 8 - A

Câu 18 - B

Câu 28 - C

Câu 38 - D

Câu 48 - A

Câu 9 - B

Câu 19 - B

Câu 29 - B

Câu 39 - A

Câu 49 - D

Câu 10 - C

Câu 20 - A

Câu 30 - B

Câu 40 - D

Câu 50 - D

Đáp án mã đề 404:

1.B 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13.D 14.B 15. 16.
17. 18. 19.B 20.D 21.A 22.D 23. 24.
25.B 26. B 27. B 28. 29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36.A 37.A 38.C 39.C 40.B
41.A 42.A 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50.            

Đáp án mã đề 405:​

Đáp án mã đề 406:

1.B 2.D 3.D 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C
9.D 10.B 11.B 12.D 13.D 14.C 15.C 16.D
17.C 18.A 19.A 20.A 21.D 22.C 23.B 24.B
25.B 26.D 27.B 28.B 29.B 30.D 31.C 32.A
33.B 34.A 35. 36.D 37.C 38.A 39.A 40.D
41.A 42.A 43.A 44.A 45.B 46.B 47.B 48.A
49.C 50.C

Đáp án mã đề 407

1.C 2.D 3.C 4.A 5. 6. 7. 8.
9.D 10.A 11.B 12.C 13.D 14.B 15.D 16.A
17.B 18.A 19.C 20.B 21.A 22.A 23.C 24.C
25.A 26.D 27.A 28.C 29.B 30.D 31.B 32.A
33.C 34.B 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41.  42. 43. D 44.D 45.B 46. A 47.A 48.A
49.D 50. C            

Đáp án mã đề 408

Đáp án mã đề 409:

1.B 2.A 3.A 4.A 5.C 6.C 7.D 8.B
9.C 10.B 11.B 12.C 13.D 14.A 15.D 16.D
17.B 18.B 19.A 20.A 21.C 22.A 23.D 24.D
25.B 26.A 27.C 28.B 29.C 30.B 31.A 32.A
33.A 34.D 35.B 36.C 37.A 38.D 39.C 40.B
41.D 42.C 43. A 44.C 45. B 46.A 47.C 48.D
49.D 50.D      

Đáp án mã đề 410

1.D 2.A 3.C 4.A 5.B 6.B 7.B 8.A
9.C 10.D 11.C 12.A 13.B 14.B 15.A 16.C
17.D 18.A 19.C 20.D 21.A 22.A 23.D 24.C
25.C 26.B 27.B 28.C 29.A 30.C 31.D 32.B
33.D 34.B 35. 36.  37. 38. 39. 40. 
41. 42. 43. 44.  45. 46. 47. 48.
49. 50.            

Đáp án mã đề 411

1.A 2.C 3.A 4.C 5.A 6.D 7.D 8.B
9.B 10.C 11.A 12.C 13.B 14.D 15.D 16.C
17.A 18.D 19.C 20.C 21.B 22.B 23.C 24.C
25.B 26.D 27.B 28.C 29.D 30.B 31.A 32.D
33.A 34.C 35.A 36.D 37.B 38.C 39.B 40.C
41.B 42.A 43.D 44.D 45.A 46.C 47.A 48.B
49.D 50.D            

Đáp án mã đề 412

Đáp án mã đề 413

1.A

2.C

3.C

4.C

5.B

6.A

7.A

8.B

9.B

10.D

11.C

12.D

13.Đ

14.B

15.B

16.C

17. C

18.D

19.D

20.D

21.C

22.D

23.D

24.B

25.B

26. D

27.B

28.D

29.D

30.D

31.D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.D

39.D

40.B

41.D

42.A

43.B

44.B

45.A

46.C

47.D

48.A

49.B

50.A

Đáp án mã đề 414

Đáp án mã đề 415

Đáp án mã đề 416

Đáp án mã đề 417

1.D

2.B

3.D

4.D

5.B

6.B

7.B

8.D

9.B

10.C

11.C

12.A

13.A

14.A

15.B

16.A

17.D

18.B

19.C

20.A

21.B

22.D

23.B

24.D

25.A

26.C

27.A

28.A

29.C

30.B

31.C

32.C

33.D

34.C

35.D

36.C

37.A

38.D

39.D

40.C

41.C

42.A

43.B

44.A

45.A

46.D

47.C

48.D

49.D

50.D

 Đáp án mã đề 418

1.D 2.A 3.B 4.C 5.D 6.D 7.B 8.D
9.C 10.A 11.D 12.B 13.A 14.C 15.C 16.A
17.D 18.D 19.B 20.C 21.B 22.C 23.D 24.A
25.B 26.B 27.D 28.B 29.C 30.C 31.B 32.B
33.A 34.B 35.C 36.A 37.A 38. D 39.A 40.A
41.C 42.A 43.B 44.A 45.B 46.C 47.A 48.D
49.D 50.C            

Đáp án mã đề 419

1.B 2.A 3.A 4.A 5.B 6.A 7.C 8.A
9.C 10.C 11.A 12.B 13.A 14.C 15.C 16.A
17.B 18.B 19.A 20.A 21.D 22.B 23.C 24.B
25.D 26.A 27.B 28.C 29.A 30.C 31.D 32.B
33.D 34.B 35.C 36.D 37.A 38. C 39.D 40.D
41.C 42.C 43.C 44.D 45.A 46.A 47.A 48.C
49.C 50.D  

Đáp án mã đề 420

1.D 2.D 3.A 4.A 5.B 6.B 7.C 8.C
9.A 10.A 11.B 12.B 13.A 14.A 15.D 16.D
17.B 18.B 19.C 20.C 21.D 22.B 23.A 24.C
25.C 26.D 27.A 28.A 29.A 30.C 31.B 32.C
33.C 34.A 35.D 36.A 37. 38.  D 39.A 40.A
41.D 42.D 43.C 44.  D 45.D 46.D 47.D 48.B
49.A 50.  D

Đáp án mã đề 421

1.A

2.A

3.A

4.C

5.C

6.C

7.D

8.A

9.D

10.B

11.C

12.A

13.A

14.A

15.C

16.A

17.B

18.C

19.B

20.C

21.D

22.A

23.D

24.D

25.C

26.D

27.B

28.D

29.B

30.D

31.B

32.C

33.D

34.D

35.B

36.D

37.C

38.B

39.B

40.D

41.B

42.B

43.D

44.B

45.B

46.D

47.B

48.A

49.A

50.A

Đáp án mã đề 422

1.D 2.C 3.B 4.D 5.B 6.D 7.C 8.B 9.B 10.D
11.B 12.C 13.C 14.C 15.A 16.D 17. B 18.D 19.B 20.B
21.C 22.A 23.A 24.C 25.C 26. A 27.A 28.C 29.C 30.A
31.B 32.C 33.B 34.B 35.C 36.D 37.A 38.D 39.A 40.D
41.D 42. 43.A 44.A 45.D 46.D 47.A 48.B 49.A 50.D

Đáp án mã đề 423

1.C 2.A 3.B 4.A 5.B 6.A 7.A 8.B 9.B 10.B
11.B 12.C 13.B 14.C 15.A 16.A 17.B 18.B 19. B 20.A
21.A 22.A 23.B 24.B 25.A 26.A 27.D 28.C 29.C 30.C
31.A 32.C 33.C 34.A 35.C 36.D 37.A 38.D 39.D 40.D
41.C 42.D 43.C 44.D 45.C 46.C 47.B 48.A 49.C 50.C

 Đáp án mã đề 424

1.A 2.A 3.C 4.A 5.D 6.A 7.C 8.D
9.B 10.C 11.B 12.B 13.D 14.D 15.D 16.C
17.D 18.A 19.D 20.B 21.C 22.C 23.A 24.C
25.B 26.A 27.B 28.A 29.A 30.A 31.B 32.B
33.C 34.B 35.C 36.A 37.A 38.A 39.B 40.B
41.C 42.B 43.C 44.B 45.A 46.C 47.D 48.A
49.  B 50.A            

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn